A transznacionális gazdasági térben mindinkább gyakoribb jelenség, hogy a külföldi anyavállalatok munkavállalóikat, különösen a magas szaktudással rendelkező szakembereiket, közép- és felsővezetőiket magyarországi leányvállalataikhoz küldik ki munkavégzés – elsősorban a piaci stratégia megtervezése, a termelési folyamatok optimalizálása, a humánerőforrás-fejlesztés, az interkulturális együttműködés kereteinek kialakítása, egyes lokális projektek vagy a technológia és szaktudás transzferálása – céljából.

A cégcsoporton belüli kiküldetés tipikus munkajogi modelljei

1. Rövidebb idejű kiküldetés esetében gyakori az a megoldás, hogy a kiküldő munkáltató és a kiküldött munkavállaló között fennálló munkaszerződést a felek közös megegyezés útján – anélkül, hogy a munkavállaló a magyar munkajog hatálya alá kerülne – határozott időre módosítják. A kiküldetési megállapodás keretei között kerülnek meghatározásra a kiküldetés lényeges feltételei, amelyeknek összhangban kell állniuk a Munka Törvénykönyve Mt. 295. § (1) bekezdésében foglalt minimális munkafeltételekkel, így többek között a leghosszabb munkaidő vagy a legrövidebb pihenőidő mértékére, a legalacsonyabb munkabér összegére, az egyes sérülékeny csoportok munkavállalási és foglalkoztatási feltételeire vonatkozó előírásokkal.

2.Ha a cégcsoporton belüli kiküldetés hosszabb időre szól, a felek tipikusan a többszerződéses modell alapján alakítják ki a kiküldetés jogi kereteit. A többszerződéses modell azon mobilitásokra jellemző elsősorban, amelyeknek keretében a kiküldött munkavállaló több évre érkezik Magyarországra (rendszerint a leányvállalatban vezető tisztségviselővé nevezik ki, feladatait pedig vezető állású munkavállalóként látja el). Ezekben az esetekben a kiküldő munkáltató és a munkavállaló közös megegyezés útján megállapodnak a közöttük fennálló munkaviszony „nyugvásában” (azaz a külföldi munkaszerződésből folyó főkötelezettségek, így a rendelkezésre állási kötelezettség és a bérfizetési kötelezettség felfüggesztésre kerülnek) azzal, hogy a munkavállaló a cégcsoporthoz tartozó magyar munkáltatónál folytatja tovább a munkát. A fogadó munkáltató és a kiküldött munkavállaló között pedig létrejön egy határozott idejű – rendszerint a magyar munkajog hatálya alá tartozó – munkaszerződés.

A fogadó munkáltató főbb kötelezettségei

A fogadó munkáltató köteles írásban tájékoztatni a kiküldő munkáltatót a Mt. 295. § (1) bekezdésében foglalt minimális munkafeltételekről. A fogadó munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a kiküldött munkavállalók munkaszerződése vagy azzal egyenértékű egyéb okirata, munkaidő-nyilvántartása, valamint a munkabér kifizetésére vonatkozó iratainak papíralapú vagy elektronikus másolata a kiküldetés teljes időtartama alatt a munkavégzés helyén, valamint annak befejezését követő 3 évig a munkáltató székhelyén vagy telephelyén hozzáférhető és ellenőrizhető legyen. Ezen túlmenően a törvényi feltételek fennállása esetén a fogadó munkáltatót bejelentési kötelezettség terheli a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

A kiküldő munkáltató főbb kötelezettségei

A kiküldő munkáltató a kiküldött munkavállalót munkaviszonyának főbb feltételein túl tájékoztatni köteles a kiküldetésére vonatkozó lényeges információkról a rá irányadó nemzeti munkajog szabályai szerint. A külföldi munkáltató a magyar munkaügyi hatósággal, illetve főszabály szerint a szociális partnerekkel való kapcsolattartásért, iratküldésért és iratátvételért felelős személyt köteles kijelölni. Ezen túlmenően a kiküldő munkáltatót nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség terheli a magyar munkaügyi hatóság irányában.

A kiküldött munkavállaló kötelezettsége

Az EGT-állampolgár 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodás esetén – legkésőbb a beutazástól számított 93. napon – köteles a tartózkodását regisztrációs igazolás kiállítása érdekében személyes adatainak közlésével bejelenteni a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál.

A felek igényeihez igazodó és a jogszabályi környezetnek megfelelő jogi keretek kialakítása érdekében javasolt a cégcsoporton belüli mobilitás jogi kereteinek már a kiküldetés előtt történő végiggondolása és tervezése.

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓNK:

KAPCSOLÓDÓ HANGANYAGUNK: