2020. április 11.

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás

2020. április 10-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet). A Kormányrendelet főbb sarokpontjait az alábbiakban foglaljuk össze.

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás (továbbiakban: Támogatás) igénybevétele alapjául szolgáló megállapodás 

A Támogatás igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a munkavállaló és a munkáltató

 • csökkentett munkaidőben (a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a 70 százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi 4 óra munkaidőnek megfelelő tartalmú) és
 • egyéni fejlesztési időben (a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30 százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól)

állapodnak meg.

A Támogatás igénybevételének feltételrendszere és a kizáró okok

A Kormányrendelet a Támogatás igénybevételének komplex feltételrendszerét hatozza meg, amely szerint a Támogatás akkor nyújtható, ha az alábbi feltételek fennállnak:

1. a munkavállaló oldalán:

 • a munkáltatóval legalább 2020. március 11. napjától munkaviszonyban áll;
 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban;
 • nem tölti a felmondási idejét;

2. a munkáltató oldalán:

 • legalább 6 hónapja működik;
 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében;
 • bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését;
 • a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette;
 • a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában és
 • a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.

A Kormányrendelet mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató oldalán számos kötelezettségvállalást ír elő, ennek keretében

1. a munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy

 • a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben munkát végez;
 • az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll;
 • a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a Támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek.

2. a munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy

 • a Támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést nem rendel el;
 • az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet;
 • a Támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját;
 • a Támogatás időtartamára, valamint további 1 hónapig létszámát megtartja (létszámtartási kötelezettség);
 • a Támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást 2 munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

A Kormányrendelet kizáró okként határozza meg a Támogatás igénybevételével összefüggésben, ha

 • a munkavállaló oldalán az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettség áll fenn;
 • a munkáltató nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek és/vagy azt nem igazolja megfelelően;
 • a munkáltató jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
 • a munkáltató 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült;
 • a munkáltató nem mutatja be, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon nem támasztja alá, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

Továbbá nem nyújtható Támogatás a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás és a munkaerő-kölcsönzés szerinti foglalkoztatás esetében sem.

A Támogatás időtartama

A Támogatás időtartama legfeljebb 3 hónap. A Támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra – hónapokban meghatározva – állapítható meg. A Támogatás a fizetés nélküli szabadságát időtartamára nem folyósítható.

A Támogatás mértéke

A Támogatás mértéke a 2020. március 11. napi esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a 30, 40 vagy 50 százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka. A maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege maximalizálásra került, az nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét, azaz a 214.130 forintot.

A Támogatás igénylésével kapcsolatos eljárási kérdések

A Támogatás a munkáltató és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható.

A Támogatás iránti kérelmet a munkáltató a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett formanyomtatványon (jelenleg még nem érhető el), elektronikus úton nyújtja be. A Támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

A kormányhivatal által hozott határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg. Ha a kérelem elutasításra került, a munkáltató és ugyanazon munkavállaló legfeljebb 1 alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

A Támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő 1 hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókkal együtt nyújtható be újabb kérelem.

A Kormányrendelet 2020. április 16. napján fog hatályba lépni.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.