2020. május 14.

Ingyenes termékátadások és szolgáltatások a koronavírus idején

Az adómentesség feltételeit minden juttatásnál érdemes külön megvizsgálni

A Pénzügyminisztérium és a NAV központi irányítása május 12-én egy igen részletes tájékoztatót tett közzé a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes termékátadások és szolgáltatások adózási szempontú megítéléséről. A szakma is várta már a tájékoztató megjelenését, hiszen az elmúlt két hónapban sokszor fordult elő felajánlás, és valószínűleg továbbra is szükség lehet felajánlásokra rászorulók részére. A munkavállalók számára biztosított egészségvédelmi eszközök és egyéb ingyenes termékátadások és szolgáltatások adóvonzataival azonban tisztában kell lennünk. Egy nagy létszámú vállalkozásnál nem mindegy, hogy egy tömeges ingyenes juttatás egy későbbi adóellenőrzés során milyen „minősítést” kap. Könnyen előfordulhat, hogy egy adómentesnek gondolt juttatás valójában bérnek minősül. Az alábbiakban az állásfoglalás fontosabb megállapításait vizsgáljuk meg.

Az ingyenes termékátadások és szolgáltatások különleges szabályozása a veszélyhelyzet idején 

A koronavírus-járvány miatt 2020. március 11-én a kormány rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes területére. Erre tekintettel az ingyenes juttatások minősítésével összefüggően az adójogszabályokon túl alkalmazandóvá válnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (Stabilitási törvény, Stab. tv.) foglalt rendelkezések is.

A Stab. tv. alapján katasztrófahelyzet esetén, annak időtartama alatt, ellenszolgáltatás nélkül, a katasztrófahelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából a katasztrófahelyzetben lévők számára nyújtott szolgáltatást, termékátadást olyan tevékenységvégzésnek kell tekinteni, mint amit a jogalany a vállalkozási, gazdasági tevékenységi körében fejtett ki. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség, amennyiben 60 napon belül, a nyújtott szolgáltatás és átadott termék megnevezésével, mennyiségének megjelölésével a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyben illetékes adóhatósághoz bejelentést tesznek (itt érdemes visszaemlékezni, hogy a veszélyhelyzetet március 11-től számoljuk). A bejelentésnek formanyomtatványa nincsen. Az kötetlen formában – postai úton vagy e-Papír formájában – a Stab. tv.-re való hivatkozással benyújtható. A 60 napos határidő az ingyenes ügylet teljesítésének napján kezdődik azzal, hogy amennyiben folyamatos ügylet keretében történik az átadás, akkor a határidőt a folyamatos ügyletben történt utolsó átadás napjától kell számítani. A bejelentés szabályszerű megtételének elősegítése érdekében a NAV a honlapján közzétesz egy bejelentési mintát.

Mint ahogy azt a NAV tájékoztatójában írja, a Stabilitási törvény alkalmazhatóságát esetről esetre szükséges vizsgálni, és a vizsgálat során figyelemmel kell lenni a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére is. Az a tény, hogy Magyarországon kihirdetésre került a veszélyhelyzet, nem jelenti azt, hogy minden magánszemély közvetlen veszélyhelyzetben lévőnek tekinthető. Másként ítélhető meg egy egészségügyi dolgozó, egy digitális oktatási rendre kényszerült diák, illetve egy az irodai munkája helyett home office-ban foglalkoztatott munkavállaló.

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó esetében is egyedileg kell megvizsgálni a Stab. tv.-ben meghatározott feltételek fennállását, és a törvény alapján történő adómentesség esetén a bejelentési kötelezettségre is figyelni kell.

Egészségügy

Az egészségügyi dolgozóknak ingyenesen juttatott fertőtlenítőszerek, maszkok és a közösségi személygépjármű-használat ingyenes biztosítása, a részükre biztosított ingyenes étkezés, valamint a veszélyhelyzeti feladatok ellátásával összefüggő, térítésmentesen igénybe vehető lakhatás adómentesen biztosíthatók.

Oktatás

A járványügyi veszélyhelyzet miatt digitális oktatási rendben tanulmányokat folytató tanuló számára biztosított laptop juttatás is megfelelhet a Stab. tv. szabályának (például, ha a diákok eszköz hiányában nem tudnak tanulni). Ugyanilyen megítélés alá eshetnek azon magánszemélyek, akik a veszélyhelyzet következtében veszítették el a munkájukat, és laptop juttatásával biztosítható átképzésük, munkavállalásuk.

Irodai munka

Az irodai munkáját home office-ban végző munkavállaló részére juttatott eszközök, termékek esetében a mentességi szabály korlátozottan alkalmazható, (például egy tanácsadással foglalkozó vállalkozás home office-ban foglalkoztatott munkavállalója részére biztosított (tulajdonba adott) laptop nagy valószínűséggel nem a katasztrófahelyzet közvetlen elhárítását, mérséklését szolgálja, és a juttatásban részesülő sem feltétlen közvetlenül katasztrófahelyzetben lévőnek minősül, így ez esetben a mentességi szabály nem alkalmazható. A laptop tulajdonba adása ugyanis nem indokolt, a munkavégzés biztosítható a laptop használatának biztosításával is (a használat ugyanakkor adómentes).

Kereskedelem

Ha például egy kiskereskedelmi üzletet üzemeltető munkáltató kötelezővé teszi az alkalmazottaknak a maszk vagy egyéb védőfelszerelés viselését, hogy megelőzze a fertőzés terjedését, és ezt ingyen biztosítja részükre, akkor ezen juttatásra tekintettel a munkavállalóknak az adott járványügyi helyzetben nem keletkezik adóköteles bevétele. Ha ugyanez a vállalkozás például az üzlet bejáratánál helyezi el a maszkokat és kötelezővé teszi azok viselését minden vásárlónak, akkor a maszkok ingyenes juttatása sem keletkeztet adókötelezettséget, mivel a maszkokat nem árral, értékkel rendelkező javakként szerzik meg a magánszemélyek, illetve ezek bárki számára (akik az áruházban jelen vannak), szabadon (ingyenesen) hozzáférhetők.

Társasági adó és kisvállalati adó

A veszélyhelyzetben felmerülő költségek elismert költségként való kezeléséhez az említett nyilatkozat benyújtása szükséges az illetékes adóhatósághoz.

Ha a juttatás kapcsán a veszélyhelyzeti feltételek nem állnak fenn:

  • Ha a vállalat munkavállalója vagy munkavállaló hozzátartozója kapja az ingyenes juttatást (például a munkáltató a munkavállalók gyermekei számára a digitális oktatáshoz szükséges számítástechnikai eszközt biztosítja) és az számvitelileg személyi jellegű egyéb kifizetésnek minősül, akkor annak költsége a törvény alapján elismert költség (azaz nem növeli az adóalapot).
  • Ha nem munkavállalóról vagy munkavállaló hozzátartozójáról van szó (magánszemélyek), akkor a Tao. törvény 3. számú mellékletét kell figyelembe venni az elismert költségként történő minősítéshez.

Amennyiben az ingyenes termékátadások és szolgáltatások a veszélyhelyzettel összefüggenek, de azokat nem magánszemély, hanem szervezet (például gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, közintézmény) kapja, akkor szintén a Stab. tv.-re lehet alapozni a levonhatóságot. Ha a feltételek fennállnak, akkor az adóalapot nem kell megnövelni. Nem veszélyhelyzeti juttatások esetén esetről esetre kell megvizsgálni a körülményeket, hiszen a kedvezményezett személye is befolyásolja a költségként történő levonást.

Általános forgalmi adó

Az általános forgalmi adó rendszerében mindig komplex elemzést kell elvégezni, tekintettel a juttató jogállására (adóalany-e, vagy sem, adóalanyi státuszon belül alanyi mentes-e vagy sem), a juttatott személyére (veszélyhelyzetben lévő, vagy sem), és a juttatás tárgyával összefüggő részletszabályokra (kisértékű ajándék fogalma, közcélú adomány, levonási jogot alapvetően lehetővé nem tévő termékkörök stb.), annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a juttatás áfaköteles-e, és hogy a kapcsolódó beszerzések áfája levonható-e.

Áfa szempontból a Stab. tv.alkalmazható, azaz a feltételeknek megfelelő ingyenes termékátadások és szolgáltatások tekintetében az áfafizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni (a bejelentési kötelezettséget itt sem feledve). Az ingyenes termékátadások és szolgáltatások kapcsán felmerülő levonási jog gyakorlását is esetről esetre kell megvizsgálni (az eleve levonási tilalom alá eső átadásoknál, pl. meleg étel biztosítása, a veszélyhelyzet esetén sem nyílik meg a levonási jog, és az adott termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak egyébként is adóköteles ügyletnek kell minősülnie).

Amennyiben az Ön cégénél is történtek a cikkünkben vázoltakhoz hasonló, ingyenes termékátadások és szolgáltatások az elmúlt két hónapban, érdemes Önnek is alaposan megvizsgálni azok adózási vonzatait. Ha szakértőre lenne szüksége a komplex vizsgálat elvégzéséhez, a WTS Klient adótanácsadó csapata készséggel áll rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.