probaidoA felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig – kollektív szerződés rendelkezése esetén legfeljebb hat hónapig – próbaidőt köthetnek ki. A próbaidő rendeltetése, hogy a munkáltató megismerhesse a munkavállaló szaktudását, készségeit és képességeit, valamint a munkához való hozzáállását, illetve a munkavállaló megtapasztalhassa a munkavégzés feltételeit, körülményeit. A próbaidő alatt bármelyik fél gyorsan (azonnali hatállyal), a munkáltató pedig ezen túlmenően jogilag egyszerűbben és költségkímélően szüntetheti meg a munkaviszonyt. Amennyiben a munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt történik, az a munkáltató részéről kellő körültekintést igényel.

A munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt: azonnali hatályú – indokolás nélküli – felmondás 

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató próbaidő alatt írásba foglalt azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszüntetheti a munkaviszonyt. Sem a felmondási tilalmak, sem pedig a felmondási korlátozások nem érvényesülnek a munkaviszony megszüntetésének ezen esetében. A munkáltató munkaviszonyt megszüntető egyoldalú jognyilatkozata a közléssel egyidejűleg hatályosul, a munkaviszonyt azonnali hatállyal szünteti meg. Ebből következik, hogy a szabadság természetben történő kiadása – ha a munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt történik – akkor fogalmilag kizárt, így azt pénzben kell megváltani. Szemben a felmondással vagy az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondással, nem szükséges és nem is célszerű a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást indokolni, a munkáltatónak elegendő megjelölnie, hogy a munkaviszonyt a próbaidő alatt – indokolás nélküli – azonnali hatályú felmondással szünteti meg. Ha a munkáltató mégis indokolást fűz a jognyilatkozatához, úgy annak világosnak, valósnak és okszerűnek kell lennie, amely tekintetében a munkáltatót terheli a bizonyítási kötelezettség egy esetleges munkaügyi perben.

A munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt – nem korlátok nélküli jogi eszköz

A joggal való visszaélés tilalma és az egyenlő bánásmód követelménye a munkaviszony valamennyi szakaszában – így a munkaviszony próbaidő alatt történő megszüntetése esetén is – a munkáltató joggyakorlásának korlátjaként jelenik meg. Joggal való visszaélés különösen, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet. A munkaviszony megszüntetésének valós oka – függetlenül attól, hogy a munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt történik-e és a munkáltatót nem terheli indokolási kötelezettség – nem ütközhet a fenti jogelvekbe. Így jogellenes munkaviszony megszüntetéshez vezethet többek között, ha a munkáltató a próbaidő alatt a munkavállaló várandósságára vagy betegség miatti keresőképtelenségére tekintettel szünteti meg indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondással a munkaviszonyt. A munkavállaló nemcsak munkaügyi jogvitát kezdeményezhet, hanem az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz is fordulhat annak megállapítása céljából, hogy a jogviszony próbaidő alatt történő megszüntetésével a munkáltató közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg.

Ezekben az esetekben a munkáltatónak megfelelően bizonyítani kell tudnia, hogy a munkaviszony megszüntetésének oka – a fenti példákkal összefüggésben – nem a munkavállaló várandóssága vagy betegség miatti keresőképtelensége, hanem valamely más, például a munkavállaló képességében vagy magatartásában rejlő ok. Erre tekintettel célszerű a próbaidő alatt a munkavállalót – feljegyzés készítése vagy jegyzőkönyv felvétele mellett – szembesíteni a hibáival, részére indokolt esetben szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetést adni. Azon esetekben, amikor a munkavállaló a próbaidő jelentős részében keresőképtelen (azaz a próbaidő alatt a munkáltató nem is kerül abba a helyzetbe, hogy a munkavállaló munkáját megismerhesse vagy értékelhesse) a munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt a fentiekre figyelemmel jogilag magas kockázatot rejt magában.

A munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt: jognyilatkozat közlése még a próbaidő tartama alatt

A munkaviszony próbaidő alatt történő megszüntetése kizárólag akkor jogszerű, ha a jognyilatkozat szabályszerű közlésére, azaz tipikusan a felmondás munkavállaló részére történő átadására még a próbaidő tartama alatt kerül sor. Postai kézbesítés esetén figyelni kell arra, hogy nem elegendő, ha a felmondás a próbaidő utolsó napján feladásra kerül a postán, azt a munkavállalónak még a próbaidő tartama alatt át is kell vennie.

A fentiekre figyelemmel, ha a munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt történik, az egyszerűbb jogi kereteket jelöl ki a munkáltatónak, mégis indokolt az eset összes körülményének mérlegelése mellett történő körültekintő eljárás.