2017. november 29.

Adócsomag 2018

Az Országgyűlés 2017. november 14-én elfogadta a 2018-ra vonatkozó őszi adócsomagot, így a leginkább várt új adózás rendjéről szóló törvényt és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényt is. A jelenleg hatályos adózás rendjéről szóló törvényt felváltani hivatott törvények tervezeteiről már korábban is írtunk, ezek a tervezetek azonban részben változtak figyelemmel az adószakma részéről érkező javaslatokra is (pl. a késedelmi pótlék mértékét végül nem emelték meg). Az alábbiakban a fontosabb 2018-as változásokat összegeztük, így a már elfogadott tavaszi adócsomag 2018-tól hatályba lépő változtatásaira is kitérünk. Íme az adócsomag 2018-ra!

Adózás rendje
 • A jogviszony eltérő minősítésének tilalma. Újra törvénybe kerül az a garanciális szabály, mely szerint az adókötelezettséget érintő jogviszony alanyainak ellenőrzése során ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt az adóhatóság nem minősítheti adózónként eltérően, vagyis a jogviszony egyik alanyánál tett megállapításait hivatalból köteles figyelembe venni a jogviszony másik alanyának ellenőrzése során.
 • Átláthatóbb ellenőrzési típusok. A NAV által sokszor hangsúlyozott ügyfélközpontú hozzáállás, a folyamatok hatékonyabbá tétele, egyszerűsítése, átláthatósága visszaköszön a törvényben is. Ennek egyik jele, hogy a jelenleg is hatályos 7 ellenőrzési típussal szemben a törvény már csak 2 ellenőrzésfajtát említ. Az egyik ilyen a jogkövetési vizsgálat, amelynél az adózó adminisztratív adókötelezettségeit vizsgálja az adóhatóság. A másik lehetőség az adóellenőrzés, ahol az adómegállapítási és bevallási kötelezettségekhez kapcsolódó szabályoknak való megfelelés lehet a vizsgálat tárgya.
 • Ellenőrzési határidő korlátozása. A sokszor indokolatlanul elhúzódó ellenőrzéseknek akar a törvényhozó gátat szabni a jövő évtől érvényes 365 napos határidővel. Ezt az időtartamot nem haladhatja meg az ellenőrzés még akkor sem, ha indokolt esetben az ellenőrzést meghosszabbítják. A csoportos adóalanyok, valamint az áfa regisztrált adóalanyok kivételével a cégbejegyzésre nem kötelezett adózók, valamint a megbízhatónak minősített adózók esetén 180 napos felső korlát vonatkozik az ellenőrzés időtartamára.
 • A fellebbezés korlátai. A fellebbezés jogintézménye természetesen továbbra is fennmarad. Így az adózó a hatóság végzései, határozatai ellen továbbra is érdemben tud reagálni. Változás a korábbiakhoz képest, hogy ekkor már nem lehet olyan új tényt állítani, új bizonyítékkal előállni, amelyről az adózónak az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása volt, de azt az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő. Ennek tükrében javasolt nagyon körültekintően eljárni és a lehető legtöbb információt begyűjteni és feltárni az elsőfokú eljárás során.
 • Kezdő vállalkozások mentorálása. A NAV kezdő vállalkozásoknak szakmai támogatást nyújt működésük első 6 hónapos időszakában, az adószám megállapítását követő 30 napon belül pedig ingyenes tájékoztatást nyújt az adókötelezettségekről írásban és szóban. A mentorálásban történő részvétel önkéntes.
 • Megbízható adózók közzététele. A NAV a honlapján közzéteszi a megbízható adózónak minősített adózók nevét és adószámát.
 • Késedelmi pótlék. Az új adózás rendjéről szóló törvény szerint az 5 000 forintot elérő pótlékot írja majd elő a NAV (szemben a jelenlegi 2 000 forintos limittel). A pótlékszámítás módszere 2018-tól sem fog változni, így mértéke ezentúl is minden naptári nap után az érvényes jegybank alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. (A tervezet még a jegybanki alapkamat 5 százalékkal növelt mértékéről szólt.)
 • Adóbírság. A mostani mértékekhez alkalmazkodik az adóbírság tekintetében az új adózás rendjéről szóló törvény. Így ennek alapvető mértéke az adóhiány vagy jogosulatlan követelés 50%-a. Ha bevétel eltitkolása, hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások állnak az adóhiány hátterében, akkor a bírság továbbra is elérheti a 200%-os mértéket is. Újdonság, hogy ha az adózó lemond az elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogáról, és az előírt határidőig az adókülönbözetet megfizeti, akkor mentesül a kiszabott adóbírság 50%-a alól.
 • Mulasztási bírság. Az általánosan irányadó mértékek nem változnak, vagyis a magánszemély 200 000 forintig, míg más adózó 500 000 forintig bírságolható. Jelentősen emelkedett azonban a bírság mértéke abban az esetben, ha valaki adószám nélkül végez adószámhoz kötött vagy adóköteles tevékenységet. Ilyenkor a bírság mértéke 1 millió forintig terjed.
 • Jogkövetkezmények alóli mentesülés. Az adózó terhére nem állapítható meg jogkövetkezmény, ha az adózó az adóhatóság honlapján, az erre a célra létrehozott felületen közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint járt el. A feltárt adóhiányt természetesen ilyenkor is meg kell fizetni.
 • Tájékoztatás adókötelezettség teljesítésének megkerüléséről. Ha az ellenőrzés során az adóhatóság olyan, több adózót – egymással összefüggő módon – érintő kapcsolatot, tényt, körülményt észlel, amellyel összefüggésben az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülése vélelmezhető, azt az érintettek tudomására hozhatja.
Általános forgalmi adó
 • Kedvezményes adókulcs alá eső ügyletek. Az internet-hozzáférési szolgáltatások 18%-ról, valamint az emberi fogyasztásra alkalmas hal áfája 27%-ról 5%-ra csökken 2018. január 1-jétől. Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom áfakulcsa ugyancsak 5% lesz. Bővül továbbá a kedvezményes adókulcs alá tartozó, vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök köre. A Braille-írógép mellett a Braille-nyomtató és a Braille-kijelző áfája is 5%-ra módosul.
 • Eljárási szabályok átvétele a hatályos Art.-ból. A módosítás bejelentésre, adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat emel át az adózás rendjéről szóló törvényből: alanyi adómentesség választása vagy megszüntetése, pénzforgalmi elszámolás választása vagy megszüntetése, közösségi adószámmal kapcsolatos bejelentés, egyes fordított adózás alá eső termékértékesítésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás, összesítő nyilatkozat (az ún. A60-as nyomtatvány alapja) és belföldi összesítő jelentés stb.
 • Online adatszolgáltatási kötelezettség. 2018. július 1-jétől élesben megy az online számla adatszolgáltatás. Érdemes lesz erre figyelni, ugyanis az áfa összesítő jelentés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén a kiszabható mulasztási bírság felső határa az érintett számlák, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratok számának és az általános bírságszabály szerinti bírság adózóra egyébként vonatkozó legmagasabb mértékének (tehát pl. cégek esetében 500 000 forintnak) a szorzata.

  Az online adatszolgáltatás sikerességének nagyon fontos előfeltétele, hogy a számlázó program adatexport funkciója működjön, és a vonatkozó jogszabályban felsorolt részletes adattartalmat foglalja magában. Szakértő csapatunk szívesen áll rendelkezésre a számlázó program ellenőrzésében.

Társasági adó
 • Fejlesztési adókedvezmény. Jövő évtől úgy módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó szabályozás, hogy – az egyéb feltételek teljesülése esetén – az adózó adókedvezményt vehet igénybe a jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás, illetve a jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás üzembe helyezése és a kormányrendeletbe foglaltak szerinti üzemeltetése esetén.
 • Bejelentett részesedés. 2018-tól nincs 10%-os részesedési küszöb, így a részesedés mértékétől függetlenül alkalmazhatóvá válik a részesedés bejelentése és a bejelentett részesedéshez kapcsolódó társasági adóalap kedvezmény.
 • Bérlakás építése a munkavállalók számára. Bizonyos feltételekkel csökkentheti az adóalapot a munkavállalók számára épített bérlakás bekerülési értéke a beruházás befejezésének adóévében.
Személyi jövedelemadó
 • Kiegészül az szja törvény. Számos eljárási rendelkezés kerül át az adózás rendjéből az szja törvénybe. A törvény továbbá a külföldi személyek egyes jövedelmeinek adózására vonatkozó különös szabályokat, valamint a tételes átalányadót fizetők adózásának rendjét tartalmazó két új melléklettel is kiegészül 2018-tól.
 • Megszűnik a munkáltatói adómegállapítás. A munkáltató már 2017-re sem készíthet adóbevallást a dolgozóknak.
 • Bővül az e-szja jogosultak köre. A 2017-es évre vonatkozóan a mezőgazdasági őstermelők és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek számára is készít az adóhatóság bevallási tervezetet.
 • Fizető-vendéglátó tevékenység (AirBnb). A kedvező tételes átalányadózás szabálya akkor is választható, ha a jelenlegi 1 helyett legfeljebb 3 ingatlanban nyújtanak ilyen szolgáltatást a tevékenységet végzők.
 • Jó hír a kétgyermekes családok számára. A családi (adóalap) kedvezmény összege eltartottanként és jogosultsági hónaponként a jelenlegi 100 000 forintról 116 670 forintra nő.
Szociális hozzájárulási adó
 • 19,5%-ra csökken az adókulcs. A jelenlegi 22%-ról 19,5%-ra mérséklődik 2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó kulcsa.
Egészségügyi hozzájárulás
 • Ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet érintő kedvezmény. Eltörlésre kerül az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.
 • A szocho-val párhuzamosan csökken az eho-kulcs. Az egészségügyi hozzájárulás adókulcsa 22%-ról 19,5%-ra csökken bizonyos esetekben, így például releváns lehet ez a csökkentés a cafeteria rendszert működtető cégek számára.
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
 • Csökken a kifizetőt terhelő ekho adókulcsa. A jelenleg hatályos 20%-ról 19,5%-ra módosul.
Vám
 • Átdolgozásra került a Vámtörvény. Új Vámtörvény váltja fel az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvényt. Az eljárási szabályok egy helyre kerülnek, így a jelenlegi hármas szintű szabályrendszer kétszintűvé válik (uniós rendeletek, Vámtörvény). (Jelenleg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait is figyelni kell.)

A Newsflash PDF-formátumban innen tölthető le:

Newsflash 2017.11.29. (PDF)

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Elektronikus úton történő adatszolgáltatás – Elérhető a számlázó programokkal kapcsolatos jogszabálytervezet!

Bizonyítás az adóellenőrzések során

Adótörvények 2018

Az új adóeljárási törvény

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.