2019. június 7.

2019. nyári adómódosító csomag

Összefoglaló döntéshozóknak

2019. június 4-én nyújtotta be a Magyar Országgyűlésnek a pénzügyminiszter az adózással összefüggő törvények módosításáról szóló, valamint az adózással összefüggő uniós jogharmonizációs kötelezettségekkel kapcsolatos törvényjavaslatot. Az alábbiakban a javaslatok, más néven a 2019. nyári adómódosító csomag döntéshozók számára is fontos pontjait foglaljuk össze.

Személyi jövedelemadó

Élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet kapnának a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott, és azokat saját háztartásukban nevelő vagy felnevelt édesanyák a munkával szerzett jövedelmeik tekintetében.

Szociális hozzájárulási adó

A pénzügyminiszter közlése alapján július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó 19,5%-ról 17,5%-ra csökkenne.

Feltöltési kötelezettség

A 2019. nyári adómódosító csomag szerint az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszűnne a társasági adó és az innovációs járulék tekintetében. Az adózó a 2019-es adóév vonatkozásában választása szerint teljesítheti a feltöltési kötelezettséget, és ha él ezzel a választással, akkor adófelajánlást is tehet. Az önkormányzatok likviditásának megőrzése érdekében a feltöltési kötelezettség a helyi iparűzési adó vonatkozásában fennmarad (az adóévet megelőző évben 100 millió forint feletti nettó árbevételt elérő adózók esetében).

Társasági adó

A csoportos adóalanyiság szabályai is pontosításra kerülnek. A tevékenységét év közben kezdő személy is kérheti például, hogy eleve csoportos társasági adóalany tagjaként kezdje meg társasági adóalanyiságát, módosul továbbá a csoportos társasági adóalany tagjai kamatlevonási korlátja, illetve egyértelművé teszi a jogalkotó, hogy a csoportos társasági adóalany csoporttagjainak csoporton kívüli kapcsolt ügyleteire vonatkoznak a transzferár szabályok. A csoporttagok azonos könyvvezetési pénznemére vonatkozó feltétel törlésre kerül.

Helyi iparűzési adó

A 2020. január 1-jétől hatályba lépő módosítás eredményeként a Htv. rögzítené, hogy a NAV-on keresztül történő bevallás benyújtására csak akkor van mód, ha az adózó által beküldött bevallás helyes, azaz, ha a bevalláskitöltő rendszer által automatikusan jelzett esetleges hibákat az adózó javítja.

Áfa

18%-ról 5%-ra csökkenne a szálláshelyadás áfakulcsa.

Reklámadó

A reklámadó mértéke 0%-ra csökken 2019. július 1-jétől kezdődően, ideiglenesen.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

A járulék összege 2020. január 1-jétől havi 7 500 (napi 250) forintról havi 7 710 (napi 257) forintra változna.

Számvitel

Az időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba hozzák az árbevétel elszámolását és a kapcsolódó költségek, ráfordítások elszámolását a tényleges teljesítésnek megfelelően, függetlenül a számlázástól, annak módjától.

EVA

Az egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózás megszűnne január 1-jétől.

KIVA

Kisvállalati adó vonatkozásában a törvényjavaslat a kisvállalati adó, illetve adóelőleg mértékének 13%-ról 12%-ra csökkentéséről rendelkezik 2020. január 1-jétől.

EKHO

Lehetővé tennék a nemzetközi sportszervezetek munkavállalóinak az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás választását. Emellett a javaslat a sportdiplomácia keretében adott juttatások adómentességét is biztosítja.

Az uniós jogharmonizációs kötelezettségekkel kapcsolatos törvényjavaslat legfontosabb elemei:

Társasági adó

Kiegészülnek a tőkekivonás megadóztatásával kapcsolatos rendelkezések és bevezetésre kerülnek az ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítéséből eredő különbségek miatti adóelkerülésre vonatkozó rendelkezések.

Transzferárazás

A módosítás alapján nem pénzbeli hozzájárulás esetén nemcsak a már többségi befolyással rendelkező tag tekintetében alkalmazandóak a transzferár szabályok, hanem a nem pénzbeli hozzájárulással többségi befolyással rendelkező taggá (részvényessé) váló tag (részvényes) tekintetében is.

Nemzetközi adózási együttműködés

A javaslat implementálja a DAC 6 Irányelv egyes, adótervezésben közreműködő személyek határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét az adóhatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség áfára, jövedéki adóra és járulékokra nem vonatkozik. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság szabható ki. A bírság összege 5 millió forint összegig terjedhet, ha az adatszolgáltatás teljesítésére való adóhatósági felhívás határidején belül nem vagy nem jogszerűen kerül sor a kötelezettség teljesítésére. Az első adatszolgáltatási határidő 2020. augusztus 31. (a 2018. június 25. és 2020. július 1. közötti időszak vonatkozásában).

Áfa – quick fixes

Az általános forgalmi adó tekintetében a javaslat jogharmonizációs célú lépéseket tartalmaz, melyek fő célja a Közösségen belüli termékértékesítéseket érintő egyes ügyletekre vonatkozó egyszerűsítések bevezetése és tagállami gyakorlatok egységesítése.

  • Vevői készlet
    Az egyszerűsítés alkalmazását szigorú feltételekhez kötik, így például a termék továbbításakor ismertnek kell lennie a potenciális vevőnek és az adószámának abban a tagállamban, ahová a terméket továbbítják. A termék továbbításának tényét az összesítő nyilatkozatban fel kell tüntetni, valamint mind a terméket továbbítónak, mind a termék potenciális vevőjének részletes nyilvántartással kell rendelkeznie ezen termékről.
  • Láncügyletek
    A 2019. nyári adómódosító csomag részeként megfogalmazott javaslat szerint a főszabály értelmében a fuvarozással történő termékértékesítés a közbenső szereplő részére történő termékértékesítés. Amennyiben azonban a közbenső szereplő közli a részére értékesítő adóalannyal azt az adószámot, amelyet a termék feladási helye szerinti tagállam állapított meg a számára, a fuvarozással egybekötött értékesítés a közbenső szereplő általi termékértékesítés lesz.
  • Közösségen belüli mentes termékértékesítés
    A Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltétele az is, hogy a terméket beszerző adóalany vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy adószámmal rendelkezzen a termék feladási helyétől eltérő tagállamban, vagyis az az adómentesség anyagi jogi feltétele.
Áfa – behajthatatlan követelés

A 2019. nyári adómódosító csomag lehetővé teszi önellenőrzés keretében az adóalap csökkentését behajthatatlan követelés jogcímén meghatározott feltételek fennállása esetén.

Áfa – importhoz kapcsolódó mentes szolgáltatások

Az Áfa tv. az exporthoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások esetében kimondja, hogy a mentesség alkalmazásának feltétele, hogy azokat közvetlenül azon személy részére nyújtsák, aki az exporttal kapcsolatos adómentes ügyletet teljesíti. Az import kapcsán ez a rendelkezés hiányzott, ezt pótolja a 2019. nyári adómódosító csomag javaslata.

Áfa – export

A javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy az adóalany számára a termék Közösség területén kívülre történő kivitelét ne a kiléptető, hanem a kiviteli hatóság igazolja.

Áfa – különös adó-visszatérítés

A különös adó-visszatérítés keretében az adóalany közvetlenül az adóhatóságtól kérheti az érintett összeg visszatérítését, feltéve, hogy igazolja egyrészt azt, hogy az adósemlegesség elve szerint jogosult a visszatérítésre, másrészt azt, hogy a visszatérítésre más módon nem volt, illetve nincs lehetősége. További feltétel, hogy az adó visszatérítésére abban az esetben kerülhet sor, ha az a költségvetés részére megfizetésre került. Ilyen eset például, hogy az adóalany rá tévesen áthárított adót fizetett meg a partnerének, de a partner megszűnése miatt a tévesen megfizetett adó összegének a partnertől történő visszatéríttetésére nincs lehetőség.

Amennyiben tudni szeretné, hogyan érinti az Ön cégét a 2019. nyári adómódosító csomag, keresse meg bizalommal a WTS Klient adószakértőit!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.