2019. június 25.

Saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása

Ki dönthet róla és milyen feltételeknek kell teljesülniük hozzá?

Ha egy vállalkozás saját részvényt vagy üzletrészt szeretne visszavásárolni, körültekintően kell eljárnia. A hatályos jogszabályok (Sztv., Ptk.) a saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása vonatkozásában ugyanis több olyan előírást és szabályt is rögzítenek, amelyek figyelembevétele és betartása elengedhetetlen a gazdasági esemény helyes számviteli kezeléséhez.

Mik a visszavásárlás feltételei?

Saját részvénynek, saját üzletrésznek a vállalkozás által visszavásárolt (megszerzett), tulajdoni részesedést jelentő saját befektetéseket tekintjük.

A visszavásárlás minden esetben a legfőbb szerv döntése, amelyet Kft. esetében taggyűlési határozatban kell rögzíteni. Rt-nél a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot a saját részvények megszerzésére, kivételes esetekben – például átalakulásnál – azonban ettől az előzetes felhatalmazástól el lehet tekinteni.

Ellenérték fejében saját részvény és üzletrész csak abban az esetben szerezhető meg, ha a társaságnál az osztalékfizetés feltételei fennállnak. Kft-nél további feltétel, hogy a saját részvény és üzletrész csak a törzstőkén felüli vagyon terhére szerezhető és hogy a tagok a törzsbetétek teljes összegét befizették. Rt. esetében is hasonló a szabályozás, hiszen tilos azon részvények, üzletrészek megszerzése, amelyek névértékének/kibocsátási értékének teljes összegét még nem fizették be a tulajdonosok. A saját részvény ellenértékét az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki a társaság.

További fontos szabály, hogy a visszavásárolt üzletrészhez kapcsolódó tagsági jogok nem gyakorolhatók, a visszavásárolt saját részvények pedig nem biztosítanak részvényesi jogokat, így a szavazati arány számítás során az ezekre jutó szavazati jog levonásra kerül. A rájuk eső osztalékot az egyébként osztalékra jogosult tagok/részvényesek között kell felosztani.

Visszavásárlás forrása, visszavásárlási maximum

A saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása fedezetét a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében vagy a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménynek és a szabad eredménytartaléknak kell biztosítania úgy, hogy a lekötött tartalékkal, a pozitív értékelési tartalékkal, továbbá a saját részesedések visszavásárlási értékével csökkentett saját tőke ne csökkenjen a jegyzett tőke összege alá. A beszámoló adatait a fordulónapot követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

A Ptk. visszavásárlási maximumot is rögzít a saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása kapcsán: Kft. esetében a visszavásárolt üzletrész alapjául szolgáló törzsbetétek nem haladhatják meg a törzstőke 50%-át, Rt. esetében pedig csak az alaptőke 25%-áig lehetséges a saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása.

Beszámolóban való bemutatás

Amennyiben a visszavásárlás megtörtént, az eredménytartalékból lekötött tartalékot kell képezni a visszavásárlási összegre, ami így osztalékfizetési korlátot is jelent. A visszavásárolt saját részvények és üzletrészek a mérlegben a forgóeszközökön belül az értékpapírok között kerülnek kimutatásra. A megszerzésükre vonatkozó adatokat (megszerzésük indokát, számukat, névértéküket, jegyzett tőkéhez viszonyított arányukat, a kifizetett ellenérték összegét) a társaság kiegészítő mellékletében külön be kell mutatni.

Egyéb szabályok a saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása kapcsán

Alapítás, tőkeemelés során nem szerezhető meg saját részvény, alaptőke leszállítás esetén elsőként a saját részvényeket kell bevonni. Ahogy az egyszemélyes társaság sem szerezheti meg a saját üzletrészét, úgy az egyszemélyes Rt. sem szerezhet saját részvényeket.

Ha az Rt. törvénybe ütköző módon járt el a visszavásárlásnál, köteles a részvényeket azok megszerzésétől számított egy éven belül az alaptőke leszállításával bevonni. A visszavásárolt saját üzletrészt a vállalkozás egy éven belül köteles elidegeníteni, a tagoknak térítés nélkül átadni vagy bevonni, ezt követően a lekötött tartalék is visszavezetésre kerülhet.

Értékesítéskor az eladási ár és a könyv szerinti érték nyereségjellegű különbözetét a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, a veszteségjellegű különbözetet pedig a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni.

Bevonás esetén, a névértéknek megfelelő összeggel a jegyzett tőkét kell csökkenteni, a névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel – előjelének megfelelően – az eredménytartalékot kell módosítani.

A fentiekből látható, hogy a saját részvény vagy üzletrész visszavásárlása tekintetében számos dologra kell figyelniük a vállalkozásoknak. A döntés előtt mindenképpen célszerű tehát könyvelővel és jogásszal is egyeztetni, hogy minden szabályszerűen történjen. Forduljon hozzánk bizalommal, a WTS Klient számviteli tanácsadói szívesen segítenek Önnek is!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.