2020. október 19.

2021. évi adómódosító csomag

Mire figyeljenek a döntéshozók?

A T/13258. számú törvényjavaslat benyújtásával október 13-án a parlament elé került a 2021. évi adómódosító csomag. A változások egy része az EU szabályozásának való megfelelést, egy másik része az adóadminisztráció csökkentését szolgálja. A tervezet fontosabb elemeinek tanulmányozása mellett ne feledjük, hogy a nyári adómódosító csomagnak több olyan már elfogadott eleme is van, amely 2021-től lép majd életbe. Gondoljunk itt csak a kedvezően változó EKÁER-szabályokra, a DAC6 jelentéstételi határidők kitolódására, vagy éppen az online számla adatszolgáltatás harmadik lépcsőjére, amikor is a magánszemélyek felé kiállított számlákkal és a közösségi értékesítési számlákkal is lesz dolgunk. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2021. évi adómódosító csomag döntéshozók számára legfontosabb pontjait.

Személyi jövedelemadó
 • Béren kívüli juttatás: 2021. január 1-jétől minden munkáltató esetében egységesen a 450 000 forint feletti összegben adott juttatás keretösszeg feletti része minősül egyes meghatározott juttatásnak. A nem államháztartási szervezetnél dolgozó munkavállalók esetében év végéig még a jelenlegi 800 000 forintos keret alkalmazható.
 • Adómentes juttatások: A nem pénzben kapott juttatások közül jelenleg is adómentes a kifizető által biztosított védőoltás, és az adómentesség kibővül a járványügyi szűrővizsgálattal.
Társasági adó
 • Szigorodó telephely-szabályok: A nyújtott szolgáltatások telephelyet keletkeztetnek, ha a magyar jelenlétet – fizikai dologhoz kötődő hely hiányában – csak a munkavállalók vagy természetes személyek általi szolgáltatásnyújtás jelenti, feltéve, hogy a szolgáltatás időtartama a 183 napot meghaladja. A kapcsolódó projekteket együttesen kell vizsgálni. Egyezményes helyzetben minden esetben telephely keletkezik, ha az egyezményi telephely-fogalomnak való megfelelés fennáll. Következésképpen az egyezmény akkor is elsődleges lesz a Tao. törvényhez képest, ha a Tao. törvény alapján nem keletkezne telephely.
 • Osztalék: A számviteli törvény módosulására tekintettel a 2021. évi adómódosító csomag hatályon kívül helyezi azt a speciális rendelkezést, amely a társasági adóalap csökkentését írja elő a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedése esetén. Az osztalékot megállapító társaság tagjára vonatkozó adóalap-növelés alóli mentesülés pedig megszűnik.
 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás: A javaslat alapján személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlása esetén az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét alapesetben nem lehet igénybe venni.
 • Az ellenőrzött külföldi társaság definíciója is módosul. Ezzel összefüggésben az osztalékra, tőkekivonásra vonatkozó társasági-adóalap módosító tétel kiegészítésre kerül annak érdekében, hogy a valódi jogügyletekhez kapcsolódó rész mentesülhessen az adózás alól.
 • Behajthatatlan követelés: A 2021. évi adómódosító csomag szerint az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményét a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált részre tekintettel, ha az érintett kapcsolt vállalkozásáról, továbbá az ügyletet megalapozó, valós gazdasági okokról külön nyilvántartást vezet.
 • A fejlesztési tartalékképzés alapján igénybe vehető társasági adóalap-csökkentő tétel 2021. január 1-jétől az adóévi adózás előtti nyereség összegéig vehető igénybe. A 10 milliárd forintos korlát megszűnik. 
Áfa
 • eÁfa: A 2021. évi adómódosító csomag lehetővé teszi, hogy a jövőben az adóhatóság készítse el a hozzá beérkező számlaadatok birtokában a vállalkozások számára az áfabevallás tervezetét, tovább csökkentve ezáltal a vállalkozások adminisztratív terheit. Az eÁfa – az eSZJA-val ellentétben – csak az érintett adózók aktív közreműködésével minősülhet bevallásnak (az adózóknak a levonható adóról számlánként dönteniük szükséges). Amennyiben az adóalany a tervezetet így kiegészíti, elfogadja, majd benyújtja, úgy kell tekinteni, hogy ezzel teljesíti az általa befogadott számlákra előírt számla-adatszolgáltatási kötelezettséget is. A bevallás-tervezetet az állami adó- és vámhatóság az adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak végétől számított 12. naptól teszi majd elérhetővé az adóalany részére. A NAV 2021. júliusi adatai alapján készíti el először a tervezetet. A tervezet használata opcionális a vállalkozás számára.
 • Az EU szabályoknak való megfelelést szolgáló módosítások négy nagy területet ölelnek fel: Közösségen belüli távértékesítés szabályainak változása, kisértékű import küldemények áfamentességének eltörlése, az elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus platformok adófizetésre kötelezetté tétele, valamint nyilvántartási kötelezettségük előírása, továbbá az egyablakos rendszer adaptálása az új típusú adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez. A 2021. évi adómódosító csomag ennek megfelelően definiálja, hogy az áfaszabályok alkalmazásában mi minősül Közösségen belüli távértékesítésnek, valamint harmadik államból vagy harmadik állam területével egy tekintet alá eső területről importált termék távértékesítésének. Továbbá olyan, meghatározott esetekben, amikor az adóelkerülés kockázata különösen magas, adófizetésre kötelezetté teszi azokat az adóalany elektronikus felületeket, amelyek más adóalany (értékesítő) által történő termék értékesítését segítik elő az elektronikus felület használatával.
 • Az elektronikus kereskedelem keretében történő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás utáni adófizetési kötelezettség ellenőrizhetőségének érdekében a 2021. évi adómódosító csomag nyilvántartási kötelezettséget ír elő az adóalany elektronikus felületek számára azon ügyletek tekintetében, amelyeket nem adóalanyok részére teljesítettek a közreműködésükkel a Közösség területén. Ennek megfelelően, ha egy adóalany elektronikus felület, különösen piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz használata által termék vagy szolgáltatás nem adóalanyok részére történő, a Közösség területén teljesített értékesítését, illetve nyújtását segíti elő, akkor a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást elősegítő adóalany köteles nyilvántartást vezetni ezen termékértékesítésekről, illetve szolgáltatásnyújtásokról.
 • Behajthatatlan követelés: 2021. január 1-jétől lehetővé válik a behajthatatlan követelés címén történő utólagos adóalap-csökkentés abban az esetben is, ha a behajthatatlan követelés alapjául szolgáló ügylet vevője nem minősül általános forgalmi adóalanynak.
 • Személygépkocsi értékesítés: A hatályos szabályozás értelmében adómentes a személygépkocsi értékesítése, amennyiben annak beszerzésekor az előzetesen felszámított áfát nem lehetett volna levonni a levonási tilalom miatt, illetve akkor, ha ilyen tilalom vonatkozott volna az előzetesen felszámított adóra, ha a beszerzést terhelte volna adó. A 2021. évi adómódosító csomag egyértelművé teszi, hogy abban az esetben, ha a személygépkocsi beszerzésére vonatkozó levonási tilalmat a továbbértékesítési céllal történt beszerzés egyébként feloldotta volna, a mentesség nem alkalmazható.
 • Számlakibocsátás: A hatályos szabályozás a számlaadás alóli mentesítést nem adóalany részére teljesített ügylet esetében részben attól teszi függővé, hogy milyen módon történt a fizetés (az értékesítő és a vevő egyidejű jelenlétét feltételező fizetési módok felsorolásával). Tekintettel arra, hogy a fizetési és a számlázási módok terén is jelentős fejlődés ment végbe ennek a szabálynak az elfogadása óta, indokolatlan a számlaadás alól mentesítést a fizetési módhoz kötni. A 2021. évi adómódosító csomag így megszünteti ezt a feltételt. Az áfára vonatkozó jogszabályok értelmében kötelező a számla kiállítása abban az esetben, ha az adóalany Közösségen belüli távértékesítést teljesít. A törvényjavaslat kimondja, hogy abban az esetben, ha az adóalany a Közösségen belüli távértékesítés utáni adófizetési és adóbevallási kötelezettségének az egyablakos rendszer alkalmazásával tesz eleget, az egyablakos rendszer alkalmazásának egyszerűsítése érdekében, valamint az egyablakos rendszer alkalmazásához előírt nyilvántartási kötelezettségre tekintettel, nem kötelező számla kibocsátása. Azonban, ha a vevő számlát kér, az értékesítő köteles lesz számlát kibocsátani. 

A 2021. évi adómódosító csomag módosítja továbbá az áfa-csoport „tagsági” szabályait is, az egyablakos rendszer alkalmazásának hatályát pedig kiterjeszti minden, a Közösség tagállamában nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás, illetve Közösségen belüli távértékesítés utáni bevallási és adófizetési kötelezettségre. 

Online adatszolgáltatás, számlakibocsátás
 • 2021. január 1-jétől az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a nem adóalanyok részére kibocsátott számlákra, valamint az adóalany részére a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről kibocsátott számlára is. Nem kell ugyanakkor adatot szolgáltatni azon számlákról, amelyet nem adóalany részére, másik tagállamban teljesített ügyletekről bocsátottak ki, és amely után az adóalany adófizetési kötelezettségének az egyablakos rendszer alkalmazásával tesz eleget. Nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számláról történő adatszolgáltatás nem foglalja magában a vevő, igénybe vevő nevét és címét.
 • Amennyiben az adóalany előleget kapott, az előleg figyelembevételével adódó különbözetről is adatot kell szolgáltatni.
 • Ha az adóalany belföldön kívül teljesített termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, köteles adatot szolgáltatni arról, hogy az ügylet e törvény területi hatályán kívül esik.
 • Az online számla-adatszolgáltatásra vonatkozó módosítások 2021 első munkanapján lépnek hatályba.
Kisvállalati adó (KIVA)

A KIVA kulcsa 11%-ra csökken, árbevételi korlátja és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára 3 milliárd forintra emelkedik 2021-től. Ezzel összhangban a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének árbevételi határa 6 milliárd forintra emelkedik. A létszámhatár változatlanul 50 fő, és az árbevétel-korlát, valamint a létszám számításánál figyelembe kell venni a kapcsolt vállalkozások adatait is.

Helyi adók
 • Módosul és egyúttal az adózók számára egyszerűsödik a helyi iparűzési adó bevallási rendje azáltal, hogy az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. Az állami adóhatósághoz benyújtandó egységes, a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozó adatot tartalmazó bevallás jelentős adminisztrációs kötelezettség-csökkentést eredményezhet az adóalanyoknál, illetve az önkormányzati adóhatóságoknál.
 • A törvényjavaslat indoklása szerint az adózás rendjéről szóló törvény hatályos szabályaiból jelenleg is következik, hogy az egyes iparűzési adóalap-komponensek számításakor a kapcsolt vállalkozásoknak figyelembe kell venni azt, ha az iparűzési adóalap-elem összege olyan ügyletből ered, amelynek során a szerződés szerinti ár a szokásos piaci ártól eltér. A javaslat rögzíti a kapcsolt felek közti ügyleteknél a szokásos piaci ár alkalmazásának kötelezettségét, ha az ügylet hatással van akár a nettó árbevételre, akár a nettó árbevétel-csökkentő költségre, ráfordításra. A javaslat szerint a szokásos piaci ár miatti kiigazítás azokra a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozik, amelyek számára a Tao. törvény előírja ezt a kötelezettséget.
 • A 2021. évi adómódosító csomag értelmében az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség megszűnik. (Az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettség az építőipari tevékenységet terheli, és 180 nap települési munkavégzés után a települési telephely keletkezését és annak bejelentését vonja maga után.) Erre figyelemmel a javaslat a 30 napon túli építőipari tevékenység ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettségére vonatkozó hatályos szabályokat megszünteti.
 • A 2021. évi adómódosító csomag rögzíti, hogy amennyiben a vállalkozó a számvitelről szóló törvény szerinti jelentős vagy nem jelentős összegű hibára tekintettel önellenőrzést végzett, vagy az adóhatóság végzett ellenőrzést és a hiba a feltárása évében a helyi iparűzési adóalapjára is hatással volt, azaz a hiba feltárása adóévének adóalap-elemeinél (és nem csak a korábbi évekre vonatkozó önellenőrzésnél) is figyelembe kellene venni a hiba korrekcióját, mert azt a főkönyvi könyvelésben rögzítik, akkor az adóalap-elemeket ennek megfelelően kell számítani. Ezzel kizárható, hogy egyes tételeket a vállalkozó két adóévben is figyelembe vegyen a helyi iparűzési adóalap megállapítása során, azaz ne növelje vagy csökkentse kétszer az adóalapot.
Gépjárműadó

A hatályos szabályok szerint a gépjárműadóban az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság látja el az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban.

Adóigazgatás
 • Automatikus fizetési kedvezmények értékhatárának megemelése: Jövő év elejétől a megbízható adózók az évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi automatikus részletfizetési lehetőséget a jelenleg legfeljebb 1,5 millió forint összegű adótartozás helyett legfeljebb 3 millió forintos tartozás esetén vehetik igénybe. A természetes személyek 500 000 forint összegű adótartozás helyett 1 millió forintra vehetnek igénybe évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést.
 • Kezdő vállalkozások támogatása: A 2021. évi adómódosító csomag hat hónapról 12 hónapra emeli a mentorálási időszakot, hogy ezáltal is segítse a vállalkozások beindítását.

A fenti várható módosítások érintik a legtöbb adózót. Különösen a társasági adót (pl. telephely keletkezése) és a helyi iparűzési adót érintő változásokra hívnánk fel a figyelmet. Ha bármilyen kérdésük lenne a 2021. évi adómódosító csomag elemeivel, azok hatásával kapcsolatosan, adószakértőink természetesen szívesen állnak rendelkezésükre.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.