2024. január 16.

2024. évi adóváltozások

Elindult az e-áfa, itt a globális minimumadó

2024. évi adóváltozások

A 2024. évi adóváltozások összefoglalása nem egyszerű feladat, hiszen a 2023-ban elfogadott adómódosító javaslatok alapján számos különböző adónem részletszabályai módosultak, ráadásul több lépcsőben. Szinte minden adónemben történt változás, megszűnt a magyar-amerikai kettős adóztatást elkerülő egyezmény, és bevezetésre került a globális minimumadó rendszere is. Az e-áfa is elindult: a megfelelő felületen bejelentkezve egy jól áttekinthető, modern felület fogadja az adózókat. Az alábbiakban bemutatjuk az e-áfa részleteit, és röviden összefoglaljuk a 2024. évi adóváltozások azon pontjait, amelyek a döntéshozók számára fontosak lehetnek. 

Minimálbér 

2023. december 1-jétől a minimálbér bruttó 266 800 forintra, míg a garantált bérminimum bruttó 326 000 forintra emelkedett. Mindez például azzal is jár, hogy 2024-től a kedvezőbb adózású, csekély értékű ajándékok egyedi értéke 26 680 forintra emelkedett, vagy az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadás kedvezményesen adózó összege is 66 700 forintra emelkedett.

Kedvező adózású juttatások

Bor és borászati termékek juttatása

2023. november 16-tól adómentes a közvetlenül a borászattól vásárolt, palackozott, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor, borászati termék juttatása, ha arra

  • reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében,
  • üzleti ajándékként vagy
  • csekély értékű ajándékként kerül sor.

A borászati termékek juttatása után ilyen esetekben nem kell személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót fizetni.

Csekély értékű ajándék

Eddig évente egy alkalommal lehetett a bérnél kedvezőbb adózású egyes meghatározott juttatásként ajándékot adni, a minimálbér 10%-át meg nem haladó összegben. A 2024. évi adóváltozások részeként idén már évi három alkalommal lehet ilyen juttatást adni.

Nyeremények adómentessége

A hagyományos számsorsjátékok (lottó, hatoslottó, skandináv lottó, kenó stb.) esetében a nyeremény 2024. január 1-jétől mentesül a személyi jövedelemadó alól.

Részesedésszerzés startup cégekben

A 2024. évi adóváltozások egyik gazdaságélénkítő eleme, hogy az induló vállalkozásokban (legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett mikro- és kisvállalkozás, amely még nem osztott nyereséget és nem egyesülés vagy szétválás útján jött létre) munkavállalók vagy vezető tisztségviselők által ingyenesen vagy kedvezményesen történő részesedésszerzés nem minősül bevételnek.

Bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelési jogviszony kapcsán 2023-ban bevezetett bemeneti adóztatást a 2024. évi adóváltozások következtében kimeneti adóztatás váltja fel azokban az esetekben, amikor a kezelt vagyon, magánalapítványi vagyon induló tőkéjének értéke terhére történik bevétel juttatása a kedvezményezett részére, a bevétel tárgyául szolgáló vagyoni érték kiadása és az adott eszköz vagyonrendelő, alapító (csatlakozó) által történő vagyonkezelésbe, a magánalapítvány részére tulajdonba adása között még nem telt el öt év, továbbá a vagyonjuttatáskor a juttatott vagyonelemeket felértékelték (eszközérték növekmény keletkezett).

Kettős adóztatást elkerülő egyezmények

Az amerikai fél által felmondott kettős adóztatást elkerülő egyezmény 2024-től már nem alkalmazható, azonban több ezzel összefüggő módosítás került be a magyar adótörvényekbe. Módosult a külföldön megfizetett adó beszámítására vonatkozó szabály, továbbá nem kell alkalmazni az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályokat az OECD tagállamban székhellyel rendelkező személy által kibocsátott értékpapírból származó jövedelmekre, valamint az OECD tagállamban székhellyel rendelkező személy által fizetett kamatra. Ne feledjük, hogy az orosz fél a magyar-orosz kettős adóztatást elkerülő egyezmény bizonyos rendelkezéseit is felfüggesztette még 2023-ban!

Globális minimumadó

A 2024. évi adóváltozások egyik legnagyobb visszhangot kiváltó eleme a január 1-jétől bevezetett új adónem: a globális minimumadó. Bár nem érint sok céget, akiket mégis érint, azoknak jelentős változásokra kell felkészülniük, és új büntetési tételekkel is meg kell ismerkedniük:

  • a bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése esetén ötmillió forint,
  • a bevallási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén tízmillió forint

a mulasztási bírság maximális mértéke.

Bejelentett részesedés

Az adózók egyszeri bejelentési lehetőséggel élhetnek a 2023. december 30-án bejelentett részesedésnek nem minősülő részesedéseik vonatkozásában, ha az a bejelentéskor megfelel a bejelentett részesedés definíciójának. A bejelentés határideje a 2023. adóévre vonatkozó éves beszámoló határideje. A bejelentés megtétele esetén a független felek közötti, piaci érték és a könyv szerinti érték közötti 2023. december 31-i pozitív különbözet 20%-a után 9%-os társasági adót kell fizetni. A különbözetet úgy kell meghatározni, mintha 2023. december 31-én független félnek történő nyereséges eladásra került volna sor. A tétellel kapcsolatosan csökkentés – például elhatárolt veszteség vagy adókedvezmény – nem érvényesíthető. A független piaci értéket könyvvizsgálónak vagy adekvát tudású szakértőnek kell igazolnia.

Társasági adózás

A 2024. évi adóváltozások társasági adót érintő eleme azon költségek körének bővülése, amelyek nem a vállalkozás érdekében merültek fel. Eszerint nem vonható le a költség az olyan államokba kimenő jogdíj- és kamatfizetési műveletek esetében, amelyek szerepelnek a nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékében, vagy amelyek nulla vagy alacsony adókulcsúnak minősülnek. A feltételeknek meg nem felelő, kimenő jogdíj- és kamatfizetés nem vonható le a társasági adó alapjából, a számviteli költség, ráfordítás kettős nem adóztatással érintett összegével az adózás előtti eredményt meg kell növelni.

Nem teljesül a valós gazdasági, kereskedelmi előny fő célként akkor, ha a jogdíj- és kamatfizetésről az állapítható meg, hogy annak fő célja vagy egyik fő célja az adóelőny, még akkor sem, ha van valós gazdasági kereskedelmi előny is. A bizonyítás az adózó terheli az adóbevalláshoz kötött elkészítési határidővel.

E-áfa

A 2024. évi adóváltozások részeként végre bevezetésre kerül a korábban többször elhalasztott e-áfa rendszer. A 2024. január 1-jétől működő rendszer lehetővé teszi, hogy az eddigi hagyományos áfabevallás benyújtása mellett az adózók az e-áfa felületen is teljesíthessék bevallási kötelezettségüket. A felületen lehetőségünk van a bevallási tervezet jóváhagyására, kiegészítésére, módosítására, akár a NAV által összeállított adatokból, akár a gépi interfészes megoldással továbbított adatokból. A szabályozás értelmében az elsőként benyújtott bevallás minősül az adóalany bevallásának (több bevallás beadása esetén). Önellenőrzést ezután nyomtatványon vagy az elektronikus felületen is beadhatunk. Az e-áfa rendszerben a gépi interfész alkalmazást választó adózó 15 napig mentesül az ellenőrzés alól. Ez alatt az idő alatt a bevallásban szereplő hibák, eltérések javíthatóak. Az e-áfa rendszer elérhető az online számla rendszeréből is és az e-áfa saját, magyarul, angolul és németül is olvasható honlapján keresztül is – ügyfélkapus bejelentkezés után. A felület és a folyamatok megértését könnyen követhető bemutatók segítik.

Az e-áfa rendszerben baloldalon találjuk meg az egyes menüpontokat, ahol többek között megtekinthetjük az adózói profilt, beállításokat eszközölhetünk, de itt választhatjuk ki az adott időszaki bevallásokat is, valamint a bizonylatlistában megtalálhatóak a rendszerben meglévő más adatszolgáltatásokból (jellemzően az online számla rendszerből) származó, az adóhatóság által a tervezet előállításakor feltöltött bizonylatok. A bizonylatok adatai részletesen is megtekinthetőek, és ha elfogadjuk azokat, akkor egyenként be lehet állítani, hogy az adott bizonylat felülvizsgált.

Ingatlanok és építkezések

Az építési-szerelési szolgáltatás fordított áfás kezeléséhez szükséges nyilatkozat nyújtásának rendje is változik, életszerűbbé válik. 2024. január 1-jétől, ha a szolgáltatást nyújtó tevékenységéhez kapcsolódik az engedély, akkor erről ezentúl ő nyilatkozik a megrendelőnek.

Egyszerűbb adminisztráció

Folytatólagos adóelőleg nyilatkozat

A 2024. évi adóváltozások az adózók adminisztrációs terheit is igyekeznek mérsékelni. Így 2024. január 1-jétől fontos adóalap-csökkentő kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetőek, nem kell minden évben új adóelőleg-nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek. Az új lehetőség először a 2023. december 31. után tett adóelőleg-nyilatkozatoknál alkalmazható. Az adóelőleg-nyilatkozatokat legegyszerűbben az ONYA-ban lehet kitölteni.

Negyedéves kifizetői bevallás havi bevallás helyett

2024-től a kifizetőnek nem havonta, hanem a juttatás hónapját magában foglaló negyedév kötelezettségeként kell a közterheket megállapítania, és a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó- és járulékterheket bevallania és megfizetnie. Tehát az eddigi havi időszak helyett abban a negyedévben kell bevallani és megfizetni majd a járulékokat, amelybe a juttatás hónapja beleesik.

Társadalombiztosítás

A 2024. évi adóváltozások következményeként a harmadik állam állampolgárának Magyarországról történő kiküldetése esetében a tevékenység ellenértékeként a tárgyhónapban megszerzett jövedelem minősül járulékalapnak, és így a szociális hozzájárulási adó alapjának is. Azaz kizárólag ezen személyi kör vonatkozásában megszűnik a kiküldetés esetében alkalmazható kedvezményes járulékalap szabály, amely szerint a járulékalap az alapbér, de legalább a bruttó átlagkereset.

Gépjárműadó

2024-ig két részletben kellett befizetni a gépjárműadót. Figyeljünk arra, hogy mostantól egy összegben, április 15-ig kell megfizetni majd a gépjárműadót.

Közművezetékek adója és reklámadó

A 2023-as őszi adócsomag 2024. január 1-jétől kiemelte a közművezetékek adójának hatálya alól a hírközlési vezetékeket, továbbá 2025. január 1-jétől hatályon kívül kerül a közművezetékek adójáról szóló törvény. A reklámadó tekintetében 2024. december 31-ig megmarad a jelenleg hatályos 0%-os adómérték.

Háztartási munka

A 2023-as őszi adócsomag értelmében megszűnik a háztartási alkalmazottakra vonatkozó 1000 forintos regisztrációs díjfizetési kötelezettség, de a bejelentési kötelezettség megmarad.

A 2024. évi adóváltozások felsorolt pontjai érintik a legtöbb adózót. Különösen a magyar-amerikai kettős adóztatást elkerülő egyezmény felmondása miatt módosuló jogszabályokra, a globális minimumadóra és az e-áfára hívnánk fel a figyelmet. Ha bármilyen kérdésük lenne a változásokkal, azok hatásával kapcsolatosan, adószakértőink természetesen szívesen állnak rendelkezésükre.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.