2022. július 12.

Szigorodó transzferár-szabályok, növekvő bírság

A kapcsolt vállalkozásoknak új adatszolgáltatási kötelezettségre is készülniük kell

transzferár-szabályok

Mint arra már a legutóbbi WTS Klient Newsflashben utaltunk, a Magyar Országgyűlés elé 2022. június 21-én beterjesztett, Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, T/360. számú törvényjavaslat nyomán jelentősen megváltoznak a jövőben a hazai transzferár-szabályok. A fogalmi módosítások, új definíciók mellett a törvényjavaslat tartalmaz egy új adatszolgáltatási kötelezettséget, a jelenleginél jóval magasabb mulasztási bírságot helyez kilátásba és módszertani szigorításokra is számítaniuk kell a kapcsolt vállalkozásoknak.

Fogalmi pontosítások

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosítása révén, a transzferárazással összefüggésben a javaslat pontosítja a szokásos piaci ár, illetve a szokásos piaci tartomány definícióját. Az újonnan bevezetett fogalmak összhangban vannak az eddig is irányadónak tekintett OECD Transzferár Irányelvek definícióival, ezért bevezetésük csupán technikai módosítást jelent, tartalmi változást nem.

Új transzferár adatszolgáltatási kötelezettség

Az új transzferár-szabályok szerint a transzferár-nyilvántartási kötelezettség hatálya alá tartozó adózóknak a társasági adóbevallásukban a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben adatot is kell szolgáltatniuk. A transzferár-nyilvántartást az adózóknak eddig is a társasági adóbevallással egyidőben kellett elkészíteniük, azonban nem kellett azzal együtt benyújtaniuk. Az adatszolgáltatás pontos tartalmát a transzferár-rendelet határozza meg, a transzferár-dokumentáció benyújtása ugyanakkor továbbra sem szükséges. Az adatszolgáltatási kötelezettség a 2022. december 31. után benyújtott bevallásokra vonatkozik.

Az interkvartilis tartomány alkalmazásának kiterjesztése

A javaslat szerint az interkvartilis tartományt akkor kell alkalmazni, ha a transzferár módszereket az összehasonlítható termékre, szolgáltatásra vagy vállalkozásra vonatkozó nyilvános vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban tárolt vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan hozzáférhető vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatok figyelembevételével alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy az interkvartilis tartomány használata a jelenleginél szélesebb körben lesz kötelező vagy elvárt (bizonyos esetekben a minimum-maximum tartomány is elfogadható volt).

Az interkvartilis tartomány meghatározása változatlan marad, azaz azt a középső tartományt kell alkalmazni, amelybe a minta elemeinek fele esik. Vagyis a minta elemszámainak legalacsonyabb 25%-a és a legmagasabb 25%-a kizárásra kerül, és a megmaradó középső minta szélső értékei tekinthetőek a szokásos piaci tartomány szélső értékeinek.

Transzferár-kiigazítás

A törvényjavaslat részletesen előírja a transzferárral kapcsolatos adóalap-módosító tétel számítását, miszerint főszabályként csak a mediánhoz történhet a kiigazítás.

A hatályos transzferár-szabályok szerint, ha a kapcsolt vállalatok által alkalmazott ár nem esik bele a szokásos piaci ártartományba, a transzferár-kiigazítást elegendő a szokásos piaci ártartomány legalsó vagy legfelső értékére elvégezni.

Az új rendelkezések alapján, ha az alkalmazott ár beleesik a szokásos piaci tartományba, akkor transzferár-korrekciónak nincs helye, az ellenérték szokásos piaci árnak tekintendő. Ha az alkalmazott ellenérték a szokásos piaci tartományon kívül van, akkor főszabály szerint kizárólag csak a mediánt lehet szokásos piaci árként figyelembe venni, a transzferár-kiigazítást erre a pontra kell elvégezni. Ez alól kivétel, ha az adózó igazolja, hogy a tartományon belül egy a mediántól eltérő érték felel meg a legjobban a vizsgált ügyletnek, amely esetben a medián helyett erre az értékre kell kiigazítani.

A medián a szokásos piaci tartomány azon középső értéke, amelynél az adatok legfeljebb fele kisebb és legfeljebb fele nagyobb, azaz a páratlan elemszámú számhalmaz esetében az az érték, amelynek a növekvő sorrendbe rendezett számhalmazban a sorszáma megegyezik az elemszámok eggyel növelt számának felével, páros elemszámú számhalmaz esetében a medián azon két érték számtani átlaga, amelynek egyrészt a növekvő sorrendbe rendezett számhalmazban a sorszáma megegyezik az elemszámok felével, és amelynek másrészt a növekvő sorrendbe rendezett számhalmazban a sorszáma megegyezik az elemszámok felének eggyel növelt számával. A módosuló interkvartilis szabályt és a kiigazítási pontot meghatározó rendelkezéseket első alkalommal a 2022-ben kezdődő adóév adókötelezettsége megállapítása során kell alkalmazni.

Változás az adóellenőrzésben 

Az adózás rendjéről szóló törvény abból a célból, hogy az adóhatóság ne tegyen a később meghozandó szokásos piaci árat megállapító határozattal ellentétes megállapítást, kizárja a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárás alatt az adózóval szemben ellenőrzés elrendelését. A módosítás pontosítja, hogy a tilalom csak az ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező adóellenőrzésekre vonatkozik. Kivételt fogalmaz meg továbbá a jogalkotó kiutalás előtti ellenőrzésekről, a jogosulatlan adó-visszaigénylések, adó-visszatérítések kiszűrése, a kiutalás jogszerűségéről szóló megalapozott döntéshozatal érdekében.

Mulasztási bírság és APA-díjak emelése 

Az új transzferár-szabályok alapján a mulasztási bírság jelentősen emelkedik. A maximális bírság hiányzó vagy hiányos transzferár dokumentációk esetében 2 millió forintról 5 millió forintra, ismételt jogsértés esetén pedig 4 millió forintról 10 millió forintra növekszik.

Az adózás rendjéről szóló törvény módosításával a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás (előzetes ármegállapítási megállapodás, APA) díja is megemelkedik. Mértéke egyoldalú eljárásban 5 millió forint, kétoldalú vagy többoldalú eljárásban 8 millió forint. A díj fizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem engedélyezhető.

APA eljárások

A módosítást megelőzően szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelmet az az adózó nyújthatott be, amelynek transzferár-nyilvántartást kell készítenie. (Ez alól a többségi állami befolyás alatti adózók jelentenek kivételt.) Alapvetően „az APA-eljárások természete de facto a nagy adózókra korlátozhatja APA-hoz való hozzáférést. Az APA-k nagy adózókra való [jogszabályi] korlátozása az egyenlőség és az egységesség kérdéseit vetheti fel, mivel az azonos helyzetben lévő adózókat nem lenne szabad eltérően kezelni” (OECD Transzferár Irányelvek [2022] 4.174. bekezdése). Az adózó annak ellenére, hogy adott esetben nem köteles transzferár-nyilvántartást készíteni, az adóalapját köteles módosítani a szokásos piaci árnak való megfelelés céljából. Bármely adózónál előfordulhat összetett, bonyolult megítélésű kapcsolt ügylet, amelyre indokolt lehet szokásos piaci ármegállapítást kérni, ennek szükségességének eldöntése rábízható az adózóra, a jogszabályban történő korlátozás nem indokolt.

A WTS Klient transzferár-tanácsadó csapata jelentős tapasztalattal rendelkezik a transzferár szabályok értelmezésében, a dokumentációk elkészítésében és az adóhatósági ellenőrzések sikeres támogatásában, iparági szinten pedig többek között az autóipari beszállító cégek tranzakcióinak és adóellenőrzéseinek kezelésében és támogatásában. A WTS Global transzferár tanácsadás csapatának tagjaként pedig nemzetközi szinten is megoldást kínálunk minden transzferárral kapcsolatos problémára. Keresse szakértőinket bátran!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.