2023. június 23.

FRISSÍTVE! A 2023. tavaszi adócsomag

Fennmaradó adókedvezmények és megemelt SZÉP-kártya keretösszeg

2023. tavaszi adócsomag

A kormány június 6-án nyújtotta be a Magyar Országgyűléshez a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatát. A 2023. tavaszi adócsomag nem tartalmaz lényegi változásokat, és elmondható, hogy a környezetvédelemmel összefüggő EPR rendszer magas díjtételei vagy a május 31-én a Magyar Közlönyben közzétett, kamatra kivetett 13%-os szociális hozzájárulási adónak nagyobb visszhangja volt, mint a 152 oldalas, adóváltozásokat tartalmazó módosító csomagnak.

A változások nagy része gyakorlatilag a már korábban kormányrendeletekben kihirdetett, és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazható szabályok törvényi szintre emelése, amelyek ezáltal a veszélyhelyzet elmúltával is alkalmazhatóak lesznek.

Törvényi szintre emelt extraprofit adók
 • Hasonlóképpen a bankadóra, a tranzakciós illetékre, az energiaellátók jövedelemadójára, a jövedéki adóra és a népegészségügyi termékadóra vonatkozó rendeleti szintű szabályokat is törvényi szintre emeli a tavaszi adócsomag.
Személyi jövedelemadó 

A 2023. tavaszi adócsomag változatlan tartalommal törvényi szintre emeli továbbá a korábban veszélyhelyzeti kormányrendeletben kihirdetett alábbi intézkedéseket:

 • 30 év alatti anyák kedvezménye;
 • a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok többlet családi kedvezménye (vagyis a családi kedvezményt jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben veheti igénybe a magánszemély, ha a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartottról gondoskodik);
 • a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosítása (pl. egyes meghatározott juttatásnak minősül a SZÉP-kártyára adott munkáltatói juttatás rekreációs keretösszeget (450 ezer forint, illetve annak arányos része) meghaladó része);
 • a munkába járás címén a jövedelem megállapításánál figyelmen kívül hagyható költségtérítés mértékének emelése 15 Ft/km-ről 30 Ft/km-re;
 • az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett foglalkoztatás után fizetendő közterhek, illetve az ezzel összefüggő nyugellátás számítási alapja a minimálbérhez igazodva kerül megállapításra;
 • a kifizetőt nem terheli egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség.
SZÉP-kártya változások

A fenti törvényjavaslat benyújtása után két héttel, a SZÉP-kártyával kapcsolatban is megjelent egy kedvező szabályváltozás. A 237/2023. számú kormányrendelet szerint 2023. augusztus 1. és december 31. között hidegélelmiszert is lehet majd vásárolni SZÉP-kártyával. Ugyanebben az időszakban továbbá a SZÉP-kártya-juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlára a törvény szerinti éves rekreációs keretösszegen felül, attól függetlenül, legfeljebb 200 ezer forint egyszeri juttatás utalható.

Bizalmi vagyonkezelés

Az Szja tv. hatályos szabályozása alapján a bizalmi vagyonkezelés (BVK) vagy magánalapítvány részére vagyont átengedő magánszemélyt a vagyon átengedésekor adófizetési kötelezettség nem terheli, és amennyiben a BVK vagy magánalapítvány kedvezményezettje a kezelt vagyon vagy a magánalapítványi vagyon terhére (vagyis a tőkerészből és nem a vagyon hozamából) részesül pénzbeli vagy természetbeni formában juttatásban, akkor az általa ily módon megszerzett vagyoni érték adómentes. A kedvező adózási lehetőségeket a 2023. tavaszi adócsomag megszünteti, ennek részleteiről külön cikkben számolunk be. (A cikk elolvasásához kattintson ide!)

Kriptoügyletek
 • Ügyleti veszteség akkor is elszámolható, ha a magánszemélynek a tárgyévben kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből bevétele nem származott.
 • A kriptoeszköz megszerzésére fordított kiadások köre kiegészül azzal az esettel, amikor a magánszemély a kriptoeszközt magát jövedelemként szerezte meg (pl. ilyen formában kapott osztalékot.)
Társasági adó
 • A tavaszi adócsomag eltörli a reklámköltség levonhatóságának tilalmát és a hozzá kapcsolódó átmeneti szabályt.
 • A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, elhatárolt, még fel nem használt veszteség felhasználására vonatkozó időbeli korlát megszűnik.
Áfa
 • A belföldön nem letelepedett, de az Európai Unió tagállamában letelepedett adóalanyok számára lehetővé válik, hogy a belföldi ingatlan beszerzését terhelő előzetesen felszámított áfát a különös áfa visszatéríttetési eljárás keretében kaphassák vissza.
 • A korábban már beharangozott e-nyugta koncepció részletszabályait miniszteri szintű rendelet fogja tartalmazni, a módosító csomag meghatározza az ehhez szükséges felhatalmazó rendelkezéseket és alapdefiníciókat.
 • Göngyölegek kötelező visszaváltási díjas rendszere: A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja nem része a termékértékesítés adóalapjának, termékértékesítéskor a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja tekintetében áfafizetési kötelezettség nem keletkezik. Nem változik, hogy a betétdíjas termék betétdíja részét képezi az értékesítés adóalapjának, és amikor a betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik, az adó alapja utólag csökken. Adóztatandó tényállásnak minősül, és ezáltal adófizetési kötelezettséget eredményez, ha a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható terméket nem váltják vissza. Az adófizetési kötelezettség a kötelező visszaváltási díjas rendszert működtető adóalanyt terheli.
 • Csoportos adóalanyiságból történő kiválás: a csoportos adóalanyiságból történő kiválást az áfát érintő jogok és kötelezettségek szempontjából úgy kell kezelni, mintha jogutódlással történő megszűnés történt volna.
Helyi adók

A 2023. tavaszi adócsomag kiegészíti az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás választására jogosultakra vonatkozó előlegfizetési szabályt az ezen adóalap-megállapításra áttérők teljes személyi körére. A légi személyszállítást végző vállalkozók számára új iparűzési adókötelezettségi rendelkezéseket fogalmaz meg, a munkaerő-kölcsönzők esetén pedig iparűzési adókötelezettséget kiváltó telephellyé teszi a kölcsönözött munkaerő munkavégzésének helyét.

FRISSÍTÉS! A törvényjavaslat szerint a munkaerő-kölcsönző vállalkozásnak akkor keletkezik telephelye valamely önkormányzat illetékességi területén, ha az általa kölcsönzött munkavállaló(k) ott összesen legalább 1440 munkaórában végeznek munkát. A javaslathoz időközben benyújtott, majd július 4-én elfogadott módosító indítvány ehhez képest 21 000 órára emeli a telephelyet keletkeztető munkaórák számát, mivel ez munkaóraszám biztosítja, hogy a munkaerő-kölcsönző vállalkozásnak az adóalapját csak a munkavállalói érdemi jelenlétével érintett önkormányzatok között kelljen megosztania.

A légitársaságok esetén telephelynek számít nemcsak például a képviselet, iroda, hanem a légijárataik indításának helyszíne, a repülőtér is. Másfelől azt is definiálja a javaslat, hogy mely vállalkozás tekinthető légi személyszállítást végzőnek. E szerint a sajátos szabályozás csak azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek árbevételének döntő többsége légi személyszállításból (jegyárbevétel) és ahhoz kapcsolódó egyes szolgáltatásokból (pl.: helybiztosítás díja, poggyászdíj, pótdíj) áll. A nettó árbevétel részének kell tekinteni a Magyarországról induló személyszállító járatok igénybevételéért és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokért (pl. poggyász-szállítás, elsőbbségi elhelyezés, VIP váró igénybevétele) fizetendő ellenértéket is.

Innovációs járulék és transzferár szabályozás 

A 2023. tavaszi adócsomag révén az innovációs járulékalap meghatározása transzferár szempontból összhangba kerül a helyi iparűzési adóalappal. A járulékalap szempontjából figyelembe veendő szokásos piaci árat a jövőben a társasági adózásban előírt transzferár módszertan szerint kell meghatározni, amely többek között a mediánra történő kiigazítási kötelezettséget is magában foglalja.

Gépjárműadó 

Évi két alkalom helyett egyszeri alkalommal történik a fizetési kötelezettség. Azon adózók, akik nem tudják egy összegben megfizetni az adót, a javaslat szerint öthavi részletben tehetik meg ezt kérelem alapján.

Szociális hozzájárulási adó

A munkaerőpiacra lépők kedvezményének érvényesítése szempontjából nem minősül munkaerőpiacra lépőnek a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvény alapján foglalkoztatott vendégmunkás.

Adóigazgatás, adóeljárások
 • A tavaszi adócsomag kiterjeszti az automatikus részletfizetési kedvezmény lehetőségét a jogi személyekre is.
 • A jövőben az adóhatóság törli az adószámot, amennyiben az adózó az általános forgalmi adóról teljesítendő összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó, vagy a havi adó- és járulékbevallási kötelezettségének a törvényi határidőtől számított 180 napon belül a NAV felszólítása ellenére sem tesz eleget.
 • Típus szerződések esetén is lehetőség lesz feltételes adómegállapítási kérelem benyújtására. Mindemellett nő a feltételes adómegállapítási kérelem díja is (típusszerződés esetén 10 millió forint, egyéb esetben 8 millió forint, a kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén 12 millió forint).
 • Jelenleg a változásbejelentési kötelezettség elmulasztása esetén nem biztosított a hiánypótlásra történő felhívás kiküldése, az adóhatóságnak rögtön bírságot kell kiszabnia. A javaslat alapján az adóhatóság abban az esetben is felhívná az adózót hiánypótlásra, ha változásbejelentési kötelezettségének nem, vagy nem szabályszerűen tett eleget.
 • A köztartozásmentesség helyett már elegendő, ha az adózónak nincs 30 000 forintot meghaladó köztartozása, valamint nettó 5 000 forintot meghaladó adótartozása.
 • A megbízható adózó meghatározására vonatkozó minősítés során a NAV nem veszi figyelembe azokat a végrehajtásra irányuló megkereséseket, amelyek a 100 000 forintot nem haladják meg.
A 2023. tavaszi adócsomag számviteli rendelkezései

A vállalkozó a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével regisztrált mérlegképes könyvelőt köteles megbízni, ha az éves nettó árbevétele az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában – ennek hiányában a tárgyévben várhatóan – a 10 millió forintot meghaladja. A megnövekedett költségekre és az időközben bekövetkezett inflációs hatásokra tekintettel indokolt a 10 millió forintos jelenlegi értékhatárt 20 millió forintra növelni.

FRISSÍTÉS! Az adócsomagot július 4-én fogadta el a Parlament. A módosítások fokozatosan, az egyes érintett adónemektől és rendelkezésektől függően, a kihirdetést követő napon, 2023. augusztus 1-jén, a kihirdetést követő 31., illetve 60. napon, továbbá egyes speciális rendelkezések pedig ezt követően lépnek majd hatályba.

Cikkünkben igyekeztük alaposan összefoglalni a június 6-án beterjesztett 2023. tavaszi adócsomag legfontosabb elemeit. Ha kérdése van az itt részletezett szabályváltozásokkal kapcsolatban, a WTS Klient adótanácsadó csapata mindig készséggel áll ügyfelei rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a WTS Klienttel, illetve szakmai anyagainkkal kapcsolatban, töltse ki rövid kapcsolatfelvételi űrlapunkat és hamarosan keresni fogjuk Önt.